Algebra 7

Algebra 7

ISBN: 9789943220546 Author: Sh.A.Alimov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Algebraik ifodalar

1 Sonli ifodalar p.9
2 Algebraik ifodalar p.11
3 Algebraik tengliklar, formulalar p.16
4 Arifmetik amallarning xossalari p.23
5 Qavslarni ochish qoidalari p.27
I I bobga doir mashqlar p.30

II BOB Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalar

6 Tenglama va uning yechimlari p.37
7 Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish p.41
8 Masalalarni tenglamalar yordamida yechish p.45
II II bobga doir mashqlar p.49

III BOB Birhadlar va ko'phadlar

9 Natural ko'rsatkichli daraja p.55
10 Natural ko'rsatkichli darajaning xossalari p.62
11 Birhad va uning standart shakli p.70
12 Birhadlarni ko'paytirish p.73
13 Ko'phadlar p.76
14 O'xshash hadlarni ixchamlash p.79
15 Ko'phadlarni qo'shish va ayirish p.82
16 Ko'phadni birhadga ko'paytirish p.85
17 Ko'phadni ko'phadga ko'paytirish p.88
18 Birhad va ko'phadni birhadga bo'lish p.92
III III bobga doir mashqlar p.95

IV BOB Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratish

19 Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish p.104
20 Guruhlash usuli p.109
21 Yig'indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati p.112
22 Kvadratlar ayirmasi formulasi p.116
23 Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratishning bir necha usulini qo'llash p.120
IV IV bobga doir mashqlar p.125

V BOB Algebraik kasrlar

24 Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish p.131
25 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish p.137
26 Algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish p.141
27 Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish p.145
28 Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar p.148
V V bobga doir mashqlar p.150

VI BOB Kombinatorika elementlari

29 Kombinatorikaning asosiy qoidasi p.157
30 O'rin almashtirish. Guruhlash p.165
VI VI bobga doir mashqlar p.167