Algebra 8

Algebra 8

ISBN: 9789943502581 Author: SH.A.ALIMOV Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Algebraik kasrlar va ular ustida amallar

1 Algebraik ifodalar p.7
2 Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish p.12
3 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish p.18
4 Algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish p.22
5 Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish p.27
6 Kasr-ratsional ifodalarni ayniy almashtirish p.30
7 y = k/x funksiya. Xossalari grafigi p.34
8 Natural ko'rsatkichli darajaning arifmetik ildizi va uning xossalari p.39
9 Ratsional ko'rsatkichli daraja va uning xossalari p.42
10 Ratsional ko'rsatkichli daraja qatnashgan algebraik ifodalarni soddalashtirish p.49
I I bobga doir mashqlar p.53
I I bobga doir sinov mashqlari - testlar p.58
Tarixiy ma'lumotlar p.61
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.62

II BOB Tengsizliklar

11 Sonli tengsizliklar p.68
12 Sonli tengsizliklarning asosiy xossalari p.71
13 Tengsizliklarni qo'shish va ko'paytirish p.75
14 Sonli tengsizliklar ni darajaga ko'tarish p.80
15 Bir noma'lumli tengsizliklar p.85
16 Bir noma'lumli tengsizliklar sistemalari. Sonli oraliqlar p.94
17 Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar p.105
18 Taqribiy hisoblashlar. Miqdorlarning taqribiy qiymatlari. Yaqinlashish xatoligi p.111
19 Xatolikni baholash p.114
20 Sonlarni yaxlitlash p.117
21 Nisbiy xatolik p.119
II II bobga doir mashqlar p.121
II II bobga doir sinov mashqlari - testlar p.124
Tarixiy masalalar p.127
Tarixiy ma'lumotlar p.128
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.129

III Kvadrat tenglamalar

22 Kvadrat tenglama va uning ildizlari p.135
23 Chala kvadrat tenglamalar va ularni yechish p.139
24 Kvadrat tenglamaning ildizlarini topish formulalari. Diskriminant p.141
25 Viyet teoremasi. Kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytuvchilarga ajratish p.149
26 Bikvadrat tenglama. Kvadrat tenglama keltiriladigan tenglamalar p.156
27 Kvadrat tenglamalar yordamida masalalar yechish p.163
III III bobga doir mashqlar p.167
III III bobga doir sinov mashqlari - testlar p.170
Tarixiy masalalar p.172
Tarixiy ma'lumotlar p.175
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.176

IV Ma'lumotlar tahlili

28 Ma'lumotlar tahlili. Ma'lumotlar tasvirlash p.188
29 O'rta qiymat. Moda Mediana p.194
30 Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish p.200
31 Kombinatorikaning asosiy qoidasi va uni masalalar yechishda qo'llash p.203
IV IV bobga doir mashqlar p.210
IV IV bobga doir sinov mashqlari -testlar p.213
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.215

V V BOB

8-sinf Algebra kursini takrorlash uchun mashqlar p.219