Algebra 9

Algebra 9

ISBN: 9789943502598 Author: SH.A.ALIMOV Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Kvadrat funksiya. Kvadrat tengsizliklar

1 Kvadrat funksiyaning ta'rifi p.5
2 y=x^2 funksiya p.7
3 y=ax^2 funksiya p.10
4 y=ax^2 | bx | c funksiya p.14
5 Kvadrat funksiyaning grafigini yasash p.18
6 Kvadrat tengsizlik va uning yechimi p.24
7 Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi yordamida yechish p.28
8 Intervallar usuli p.32
9 Funksiyaning aniqlanish sohasi p.37
10 Funksiyaning o'sishi va kamayishi p.41
11 Funksiyaning juftligi va toqligi p.46
12 Daraja qatnashgan tengsizlik va tenglamalar p.51
I I bobga doir mashqlar p.56
I I bobga doir sinov (test) mashqlari p.60
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.63
Tarixiy ma'lumotlar p.67

II BOB Tenglamalar va tengsizliklar sistemasi

13 Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish p.68
14 Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari p.72
15 Ikkinchi darajali bir no'malumli tengsizliklar sistemalari p.77
16 Sodda tengsizliklarni isbotlash p.80
II II bobga doir mashqlar p.84
II II bobga doir sinov (test) mashqlari p.87
Amaliy-tatqibiy va fanlararo bog'liq masalalar p.89

III BOB Trigonometriya elementlari

17 Burchakning radian o'lchovi p.93
18 Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish p.97
19 Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ta'riflari p.103
20 Sinus, kosinus va tangensning ishoralari p.109
21 Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi va tangensi orasidagi munosabatlar p.112
22 Trigonometrik ayniyatlar p.117
23 a va -a burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi p.120
24 Qo'shish formulalari p.121
25 Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi p.126
26 Keltirish formulalari p.129
27 Sinuslar yig'indisi va ayirmasi. Kosinuslar yig'indisi va ayirmasi p.135
III III bobga doir mashqlar p.138
III III bobga doir sinov (test) mashqlari p.142
Amaliy-tatqibiy va fanlararo bog'liq masalalar p.145
Tarixiy masalalar p.148
Tarixiy ma'lumotlar p.149

IV BOB Sonli ketma-ketliklar progressiyalar

28 Sonli ketma-ketliklar p.150
29 Arifmetik progressiya p.153
30 Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi p.158
31 Geometrik progressiya p.162
32 Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi p.167
33 Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya p.171
IV IV bobga mashqlar p.177
IV IV bobga doir sinov (test) mashqlari p.180
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.182
Tarixiy masalalar p.185
Tarixiy ma'lumotlar p.185

V BOB Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika elementlari

34 Hodisalar p.186
35 Hodisaning ehtimolligi p.190
36 Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotasi p.194
37 Tasodifiy miqdorlar p.198
38 Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari p.206
V V bobga doir mashqlar p.213
V V bobga doir sinov (test) mashqlari p.214
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar p.216
IX IX sinf Algebra kursini takrorlash uchun mashqlar p.222