Fizika 10

Fizika 10

ISBN: 9789943486768 Author: N.SH.Turdiyev Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB KINEMATIKA

2 Mexanik harakat turlari. Harakatlarning mustaqillik prinsipi p.5
3 Jismlarning vertikal harakati p.7
4 Aylana bo‘ylab notekis harakat. Burchak tezlanish. Tangensial tezlanish p.10
5 Aylanma va ilgarilanma harakatni o‘zaro uzatish p.14
6 Gorizontal otilgan jism harakati p.16
7 Gorizontga qiya otilgan jism harakati p.18
8 Laboratoriya ishi: Gorizontga qiya otilgan jism harakatini o‘rganish p.22
I I bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.24

II BOB DINAMIKA

9 Dinamika qonunlari p.28
10 Galileyning nisbiylik prinsipi. Inersial va noinersial sanoq sistemalari p.32
11 Gravitatsion maydonda harakat p.35
12 Jism og‘irligining harakat turiga bog‘liqligi p.37
13 Jismning bir necha kuch ta’siridagi harakati p.40
II II bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.44

III BOB MEXANIKADA SAQLANISH QONUNLARI

14 Energiya va ish. Energiyaning saqlanish qonuni. Jismning qiya tekislik bo‘ylab harakatlanishida bajarilgan ish p.47
15 Laboratoriya ishi: Qiya tеkislikda foydali ish koeffi tsiyеntini aniqlash p.51
16 Jismlarning absolyut elastik va noelastik to‘qnashishi p.53
III III bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.57

IV BOB STATIKA VA GIDRODINAMIKA

17 Jismlarning muvozanatda bo‘lish shartlari p.59
18 Momentlar qoidasiga asoslanib ishlaydigan mexanizmlar p.62
19 Aylanma harakat dinamikasi p.65
20 Suyuqlik va gazlar harakati, oqimning uzluksizlik teoremasi. Bernulli tenglamasi p.68
21 Harakatlanayotgan gazlar va suyuqliklarda bosimning tezlikka bog‘liqligidan texnikada foydalanish p.71
IV IV bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.75

V BOB MEXANIK TEBRANISHLAR VA TO‘LQINLAR

22 Garmonik tebranishlar p.78
23 Prujinali va matematik mayatniklar p.81
24 Laboratoriya ishi: Matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash p.85
25 Majburiy tebranishlar. Texnikada rezonans p.86
26 Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi. Ultra va infratovushlardan turmushda va texnikada foydalanish p.90
V V bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.95

VI BOB TERMODINAMIKA ASOSLARI

27 Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamika qonunlari p.98
28 Adiabatik jarayon. Issiqlik mashinasining foydali ish koeffi tsiyenti. Karno sikl p.102
29 Inson hayotida issiqlik divigatellarining ahamiyati. Issiqlik dvigatellari va ekologiya p.106
VI VI bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.112

VII BOB ELEKTRODINAMIKA

30 Zaryadning saqlanish qonuni. Nuqtaviy zaryadning maydoni. Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi p.114
31 Zaryadlangan sharning elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik p.118
32 Nuqtaviy zaryad maydonining potensiali. Potensiallar farqi p.120
33 Elektrostatik maydonda zaryadni ko‘chirishda bajarilgan ish p.123
34 Elektr maydon energiyasi p.125
VII VII bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.129

VIII BOB O‘ZGARMAS TOK QONUNLARI

35 Elektr o‘tkazuvchanlik. Tok kuchining kuchlanishga bog‘liqligi p.132
36 Tok kuchi va tok zichligi. Elektr tokining ta’sirlari p.136
37 Butun zanjir uchun Om qonuni. Tok manbayining foydali ish koeffi tsiyenti p.138
38 Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash p.141
39 Ampermetr va voltmetrning o‘lchash chegarasini oshirish p.145
40 Laboratoriya ishi: Tok manbayining EYuK va ichki qarshiligini aniqlash p.147
VIII VIII bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.149

IX BOB TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI

41 Vakuumda elektr toki p.152
42 Metall o‘tkazgichlar qarshiligining temperaturaga bog‘liqligi p.154
43 Yarimo‘tkazgichlarda xususiy o‘tkazuvchanlik. Aralashmali o‘tkazuvchanlik p.157
44 Yarimo‘tkazgichli asboblar (diod, tranzistor) va ularning texnikada qo‘llanilishi p.161
45 Laboratoriya ishi: Yarim otkazgichli diodning volt-amper xarakteristikasini o‘rganish p.166
IX IX bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.168