Fizika 11

Fizika 11

ISBN: 9789943508330 Author: N.Sh.Turdiyev Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB MAGNIT MAYDON

1 Magnit maydon. Magnit maydonni tavsiflovchi kattaliklar p.4
2 Bir jinsli magnit maydonning tokli ramkani aylantiruvchi momenti p.7
3 Tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning, halqa va g‘altakning magnit maydoni p.10
4 Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda ko‘chirishda bajarilgan ish p.13
5 Tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro ta’sir kuchi. p.15
6 Bir jinsli magnit maydonida zaryadli zarraning harakati. Lorens kuchi p.17
I I Bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.22

II BOB ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA

7 Elektromagnit induksiya hodisasi. Induksiya elektr yurituvchi kuch. Faradey qonuni p.26
8 O‘zinduksiya hodisasi. O‘zinduksiya EYuK. Induktivlik p.29
9 Moddalarning magnit xossalari p.32
10 Magnit maydon energiyasi p.35
II II bobni yakunlash bo‘yicha test savollari p.38

III BOB ELEKTROMAGNIT TEBRANISHLAR

11 Erkin elektromagnit tebranishlar (tebranish konturi). Tebranish konturida energiyaning o‘zgarishi. p.42
12 Tebranishlarni grafik ravishda tasvirlash. So‘nuvchi elektromagnit tebranishlar. p.45
13 Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori p.48
14 O‘zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv qarshilik p.51
15 O‘zgaruvchan tok zanjiridagi kondensator p.55
16 O‘zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv g‘altak p.57
17 Aktiv qarshilik, induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni p.59
18 O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasi p.62
19 Laboratoriya ishi: O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasini o‘rganish. p.65
20 O‘zgaruvchan tokning ishi va quvvati. Quvvat koeffitsiyenti p.66
III III bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.72

IV BOB ELEKTROMAGNIT TO‘LQINLAR VA TO‘LQIN OPTIKASI

21 Elektromagnit tebranishlarning tarqalishi. Elektromagnit to‘lqin tezligi p.76
22 Elektromagnit to‘lqinlarning umumiy xossalari (ikki muhit chegarasida qaytishi va sinishi). To‘lqinni xarakterlovchi asosiy tushuncha va kattaliklar. p.79
23 Radioaloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va ishlashi. Radiolokatsiya p.83
24 Teleko‘rsatuvlarning fizik asoslari. Toshkent – televideniye vatani p.87
25 Yorug‘lik interferensiyasi va difraksiyasi p.91
26 Laboratoriya ishi: Difraksion panjara yordamida yorug‘lik to‘lqin uzunligini aniqlash p.96
27 Yorug‘lik dispersiyasi. Spektral analiz p.98
28 Yorug‘likning qutblanishi p.103
29 Infraqizil nurlanish. Ultrabinafsha nurlanish. Rentgen nurlanish va uning tatbiqi p.107
30 Yorug‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi. Yoritilganlik qonuni p.110
31 Laboratoriya ishi: Yoritilganlikning yorug‘lik kuchiga bog‘liqligi p.115
IV IV Bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.119

V BOB NISBIYLIK NAZARIYASI

32 Maxsus nisbiylik nazariyasi asoslari. Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni p.124
33 Massaning tezlikka bog‘liqligi. Relyativistik dinamika. Massa bilan energiyaning o‘zaro bog‘liqlik qonuni p.128
V V Bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.132

VI BOB KVANT FIZIKASI

34 Kvant fizikasining paydo bo‘lishi p.135
35 Fotoelektrik effekt. Fotonlar p.137
36 Fotonning impulsi. Yorug‘lik bosimi. Fotoeffektning texnikada qo‘llanilishi p.142
VI VI Bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.147

VII BOB ATOM VA YADRO FIZIKASI. ATOM ENERGETIKASINING FIZIK ASOSLARI

37 Atomning Bor modeli. Bor postulatlari p.151
38 Lazer va ularning turlari p.156
39 Atom yadrosining tarkibi. Bog‘lanish energiyasi. Massa defekti p.160
40 Radioaktiv nurlanishni va zarralarni qayd qilish usullari p.164
41 Radioaktiv yemirilish qonuni p.167
42 Yadro reaksiyalari. Siljish qonuni p.170
43 Elementar zarralar p.173
44 Atom energetikasining fizik asoslari. Yadro energiyasidan foydalanishda xavfsizlik choralari p.177
45 O‘zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi tadqiqotlar va ularning natijalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish p.182
VII VII Bobni yakunlash yuzasidan test savollari p.185