Fizika 6

Fizika 6

ISBN: 9789943404687 Author: N.SH.Turdiyev Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB MODDA TUZILISHI HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

8 Modda tuzilishi haqida Demokrit, Ar-Roziy, Beruniy va Ibn Sino ta’limotlari p.18
9 Molekulalar va ularning o‘lchamlari p.20
10 Molekulalarning o‘zaro ta’siri va harakati. Broun harakati p.22
11 Turli muhitlarda diffuziya hodisasi p.24
12 Qattiq jism, suyuqlik va gazlarning molekulyar tuzilishi p.26
13 Suyuqliklarda diffuziya hodisasini o‘rganish (uyda bajariladi) p.28
14 Massa va uning birliklari p.29
15 Laboratoriya ishi. Shayinli tarozi yordamida jism massasini o‘lchash p.31
16 Zichlik va uning birliklari. Beruniy va Hozinning zichlikni aniqlash usullari p.33
17 Laboratoriya ishi. Qattiq jismning zichligini aniqlash p.37
I I bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.39

II BOB MEXANIK HODISALAR HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

18 Jismlarning mexanik harakati. Trayektoriya p.45
19 Jismlarning bosib o‘tgan yo‘li va unga ketgan vaqt. Bosib o‘tilgan yo‘l (masofa) va vaqt birliklari p.47
20 Tekis va notekis harakat haqida tushuncha. Tezlik va uning birliklari p.49
21 Jismlarning o‘zaro ta’siri haqida ma’lumotlar. Kuch p.52
22 Laboratoriya ishi. Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash p.55
23 Bosim va uning birliklari p.57
24 Paskal qonuni va uning qo‘llanilishi p.60
25 Tinch holatdagi gaz va suyuqlikda bosim p.62
26 Atmosfera bosimi. Torrichelli tajribasi p.64
27 Arximed qonuni va uning qo‘llanilishi p.67
28 Ish va energiya haqida tushuncha p.70
29 Energiya turlari. Quvvat p.73
II II bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.77

III BOB JISMLARNING MUVOZANATI. ODDIY MEXANIZMLAR

30 Jismlarning massa markazi va uni aniqlash. Muvozanat turlari p.84
31 Kuch momenti. Richag va uning muvozanat sharti p.87
32 Laboratoriya ishi. Richagning muvozanatda bo‘lish shartini o‘rganish p.89
33 Oddiy mexanizmlar: blok, qiya tekislik, vint, pona va chig‘iriqning qo‘llanilishi p.90
34 Mexanizmlardan foydalanishda ishlarning tengligi p.93
35 Mexanikaning oltin qoidasi. Mexanizmning foydali ish koeffitsiyenti p.95
III III bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.97

IV BOB ISSIQLIK HODISALARI HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

36 Issiqlikni hosil qiluvchi manbalar. Issiqlik qabul qilish p.102
37 Jismlarning issiqlikdan kengayishi p.104
38 Qattiq jism, suyuqlik va gazlarda issiqlik uzatilishi. Issiqlik o‘tkazuvchanlik. Konveksiya p.106
39 Nurlanish. Turmushda va texnikada issiqlik uzatilishidan foydalanish p.108
40 Issiqlik hodisalari haqida Forobiy, Beruniy va Ibn Sino fikrlari p.110
41 Temperatura. Termometrlar. Jismning temperaturasini o‘lchash p.112
42 Laboratoriya ishi. Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash p.114
IV IV Bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.115

V BOB ELEKTR HODISALARI HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

43 Jismlarning elektrlanishi p.118
44 Elektr toki haqida tushuncha. Tok manbalari p.121
45 Turmushda elektr tokining ahamiyati. Oddiy elektr zanjiri p.124
46 Xonadondagi elektr asboblari. Elektr energiyasini tejash p.127
V V bobni yakunlash uchun test savollari p.128

VI BOB YORUG‘LIK HODISALARI HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

47 Yorug‘likning tabiiy va sun’iy manbalari p.132
48 Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi. Soya va yarim soya p.134
49 Quyosh va Oy tutilishi p.135
50 Yorug‘likning tezligi. Yorug‘likning qaytishi va sinishi p.138
51 Yorug‘lik hodisalari haqida Beruniy va Ibn Sinoning fikrlari p.140
52 Yassi ko‘zgu p.142
53 Linzalar haqida tushuncha p.146
54 Shisha prizmada yorug‘likning tarkibiy qismlarga ajralishi. Kamalak p.47
55 Laboratoriya ishi. Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish p.149
56 Laboratoriya ishi. Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish p.150
VI VI bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.152

VII BOB TOVUSH HODISALARI HAQIDA DASTLABKI MA’LUMOTLAR

57 Tovush manbalari va uni qabul qilgichlar p.156
58 Tovushning turli muhitlarda tarqalishi p.159
59 Tovush kattaliklari p.161
60 Tovushning qaytishi. Aks sado p.163
61 Musiqiy tovushlar va shovqinlar. Tovush va salomatlik. Me’morchilikda tovush p.165
VII VII bobni yakunlash bo‘yicha nazorat savollari p.168