Fizika 7

Fizika 7

ISBN: 00000000000 Author: Habibullayev Po'lat Qirg'izboyevich Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Mexanik harakat haqida umumiy ma‘lumotlar

1 Jismlarning harakati p.8
2 Fаzо va vаqt p.11
3 Kinematikaning asosiy tushunchalar p.14
4 Skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar p.18
I I Bobga oid qo'shimcha savol va mashqlar p.24

II BOB To‘g‘ri chiziqli harakat

5 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha p.26
6 To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tezligi p.28
7 To‘g‘ri chiziqli tekis harakatning grafik tasviri p.32
8 Notekis harakatda tezlik p.34
9 Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish p.37
10 Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi p.40
11 Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l p.44
12 Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash (1-laboratoriya ishi) p.47
13 Jismlarning erkin tushishi p.48
14 Yuqoriga tik otilgan jismning harakati p.50
II II Bobga oid qo'shimcha mashqlar p.53

III BOB Tekis aylanma harakat

15 Jismning tekis aylanma harakati p.56
16 Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar p.59
17 Markazga intilma tezlanish p.62
III III Bobga oid qo;shimcha mashqlar p.66
Kinematika bo'limi bo'yicha test savollari p.67

IV BOB Harakat qonunlari

18 Jismlarning o‘zaro ta‘siri. Kuch p.69
19 Nyutonning birinchi qonuni — inersiya qonuni p.72
20 Jism massasi p.76
21 Nyutonning ikkinchi qonuni p.78
22 Nyutonning uchinchi qonuni p.82
23 Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi p.86
24 Elastiklik kuch p.88
25 Prujina bikirligini aniqlash (2-laboratoriya ishi) p.93
IV IV Bobga oid qo'shimcha mashqlar p.95

V BOB Tashqi kuchlar ta’sirida jismlarning harakati

26 Butun olam tortishish qonuni p.97
27 Og‘irlik kuchi p.100
28 Jismning og‘irligi p.102
29 Yuklama va vaznsizlik p.105
30 Yerning tortish kuchi ta’sirida jismlarning harakati p.108
31 Yerning sun’iy yo‘ldoshlari p.112
32 Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish p.115
33 Sirpanish ishqalanish. Dumalash ishqalanish p.118
34 Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash (3-laboratoriya ishi) p.122
35 Tabiatda va texnikada ishqalanish p.123
V V Bobga oid qo'shimcha mashqlar p.127

VI BOB Impulsning saqlanish qonuni

36 Impuls p.130
37 Impulsning saqlanish qonuni p.135
38 Reaktiv harakat p.140
VI VI Bobga oid qo'shimcha mashqlar p.143
O'tilgan mavzular bo'yicha test savollari p.144
Qo'shimcha savollar p.146

VII BOB Ish va energiya. Energiyaning saqlanish qonuni

39 Mexanik ish p.147
40 Jismni ko‘tarishda va shu masofaga gorizontal ko‘chirishda bajarilgan ishini hisoblash (4-laboratoriya ishi) p.151
41 Potensial energiya p.152
42 Kinetik energiya p.155
43 Mexanik energiyaning saqlanish qonuni p.157
44 Jism kinetik energiyasining uning tezligi va massasiga bog‘liqligini aniqlash (5-laboratoriya ishi) p.162
45 Quvvat p.163
46 Tabiatda energiyaning saqlanishi. Foydali ish koeffitsiyenti. p.166
VII VII Bobga oid qo'shimcha mashqlar p.168