Fizika 8

Fizika 8

ISBN: 9789943574915 Author: P.Habibullayev Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB ELEKTR ZARYAD. ELEKTR MAYDON

1 Jismlarning zaryadlanishi p.4
2 Elektr zaryad p.9
3 Zaryadlarning o'zaro ta'siri. Kulon qonuni p.12
4 Masasalar yechish p.15
5 Elektr maydon p.15
6 O'tkazgichlarda elektr zaryadlarning taqsimlanishi p.22
7 Masalalar yechish p.25
8 Tabiatdagi elektr hodisalar p.27
I I bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.30

II BOB ELEKTR TOKI

9 Elektr toki haqida tushuncha p.32
10 Tok manbalari p.34
11 Elektr kuchlanish va uni o'lchash p.39
12 Tok kuchi va uni o'lchash p.42
13 Masalalar yechish p.45
14 Laboratoriya ishi. Elektr zanjirni yig'ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o'lchash p.46
15 Elektr qarshilik p.47
16 Rezistorlar. Reostatlar. Ptensiometlar p.52
17 Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni p.56
18 Masalalar yechish p.60
19 Laboratoriya ishi. Om qonunini o'rganish p.61
20 Amaliy mashg'ulot. Reostat yordamida tok kuchini rostlash p.63
21 Iste'molchilarni ketma-ket ulash p.64
22 Iste'molchilarni parallel ulash p.67
23 Amaliy mashg'ulot. Tok manbalarini ulash p.71
24 Laboratoriya ishi. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulashni o'rganish p.72
25 Iste'molchilarni aralash ulash (Mustaqil o'qish uchun) p.75
26 Masalalar yechish p.76
27 Elektr sig'imi. Kondensatorlar p.78
28 Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash p.82
29 Masalalar yechish p.84
II II bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.86

III BOB ELEKTR TOKIING ISHI VA QUVVATI

30 Elektr tokining ishi p.88
31 Elektr tokining quvvati p.90
32 Masalalar yechish p.94
33 Laboratoriya ishi. Iste'molchi (lampochka)ning elektr quvvatini aniqlash p.96
34 Elektr toki ta'sirida o'tkazgichlarning qizishi p.97
35 Masalalar yechish p.100
36 Joul-Lens qonunining amaliy tatbiqlari p.102
37 Xonadonlardagi elektr zanjirlar va ulashlar p.104
38 Elektr xavfsizlik choralari p.108
39 Masalalar yechish p.111
III III bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.112

IV BOB TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI

40 Metallarda elektr toki p.115
41 Suyuqliklarda elektr toki p.117
42 Elektroliz. Faradeyning birinchi qonuni p.120
43 Faradeyninh ikkinchi qonuni p.123
44 Masalalar yechish p.125
45 Elektrolizdan turmushda va texnikada foydalanish p.127
46 Vakuumda elektr toki p.129
47 Gazlarda elektr toki p.131
48 Elektr razryadlarning turlari va ulardan foydalanish p.133
IV IV bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.137

V BOB MAGNIT MAYDON

49 Magnit maydon. Doimiy magnit va uning qutblari p.139
50 Magnit maydoni xarakterlovchi parametlar p.143
51 Yerning magnit maydoni p.145
52 Tokning magnit maydoni p.146
53 Magnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri p.149
54 Masalalar yechish p.151
55 Bir jinsli magnit maydonda tokli ramkaning aylanma harakati p.153
56 Magnit maydonda zaryadli zarraning harakatni p.155
57 Elektromagnitlar. Elektromagnit rele p.157
58 Laboratoriya ishi. Eng oddiy elektromagnitni yig'ish va uning ishlashini o'rganish p.161
59 O'zgarmas tok elektr dvigateli p.162
60 Masalalar yechish p.165
V V bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.166