Fizika 9

Fizika 9

ISBN: 9789943555129 Author: P.Habibullayev Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB MODDA TUZILISHINING MOLEKULYAR-KINETIK NAZARIYASI ASOSLARI

1 Modda tuzilishining molekulyar-kinetik nazariyasi p.4
2 Molekularning massasi va o'lchami p.7
3 Modda miqdori p.12
4 Masalalar yechish p.16
5 Ideal gaz p.18
6 Temperatura p.21
7 Gaz molekulalarining harakat tezligi p.25
8 Masalalar yechish p.28
9 Ideal gaz holatining tenglamalari p.30
10 Izotermik jarayon p.33
11 Izobarik jarayon p.35
12 Izoxorik jarayon p.37
13 Amaliy mashg'ulot. Molekularning o'lehamini baholash p.38
14 Masalalar yechish p.40
I I bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.44

II BOB ICHKI ENERGIYA VA TERMODINAMIKA ELEMENTLARI

15 Ichki energiya p.50
16 Termodinamil ish p.53
17 Issiqlik miqdori p.55
18 Masalalar yechish p.60
19 Amaliy mashg'ulot. Jismlarda issiqlik muvozanatini o'rganish p.63
20 Laboratoriya ishi. Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'mini aniqlash p.64
21 Yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi p.65
22 Termodinamikaning birinchi qonuni p.67
23 Masalalar yechish p.70
24 Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni p.72
25 Laboratoriya ishi. Turli temperaturali suv aralashtirilganda issiqlik miqdorlarini taqqoslash p.73
II II bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.74

III BOB Issiqlik dvigatellari

26 Icgli yonuv dvigatellari p.81
27 Issiqlik dvigatellarining ishlash prinsipi p.83
28 Masalalar yechish p.86
29 Issiqlik masinalari va tabiatni muhofaza qilish p.87
30 Masalalar yechish p.89
III III bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.91

IV BOB SUYUQLIK VA QATTIQ JISMLARNING XOSSALARI

31 Suyuqlikning xossalari p.94
32 Ho'llash. Kapillyar hodisalar p.97
33 Masalalar yechish p.100
34 Laboatoriya ishi. Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini aniqlash p.103
35 Kristall va amorf jismlar p.104
36 Qattiq jismlarning mexanik xossalari p.106
37 Masalalar yechish p.109
38 Qattiq jismlarning erish va qotish p.111
39 Moddaning solishtirma erish issiqligi. Amorf jismlarning erishi va qotishi p.113
40 Bug'lanish va kondensatsiya p.116
41 Atmosferadagi hodisalar p.119
42 Laboratoriya ishi. Havoning nisbiy namligini aniqlash p.124
43 Masalalar yechish p.125
IV IV bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.126

V BOB YORUG'LIK TARQALISH QONUNLARI. OPTIK ASBOBLAR

44 Yorug'lik tezligini aniqlash p.131
45 Yorug'lik qaytish va sinish qonunlari p.134
46 Masalalar yechish p.138
47 To'la ichki qaytish p.139
48 Masalalar yechish p.142
49 Laboratoriya ishi. Shishaning nur sindirish ko'rsatkichini aniqlash p.143
50 Linzalar p.144
51 Yupqa linza yordamida tasvir yasash p.146
42 Masalalar yechish p.148
53 Laboratoriya ishi. Linzaning optik kuchini aniqlash p.150
54 Optik asboblar p.151
55 Ko'z va ko'rish p.154
56 Masalalar yechish p.156
57 Geliotexnika O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish p.158
V V Bobni takrorlash uchun test topshiriqlari p.160