Geometriya 7

Geometriya 7

ISBN: 9789943382961 Author: A.Azamov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Boshlang'ich geometrik ma'lumotlar. Planimetriya

1 Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari p.6
2 Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to'g'ri chiziq va tekislik p.8
3 Kesma va nur p.10
4 Kesmalarni taqqoslash p.12
5 Kesmaning uzunligi va uning xossalari p.14
6 Kesmalarni o'lchash p.16
7 Aylana va doira p.18
8 Amaliy mashg'ulot p.20
9 Bob bo'yicha takrorlash p.22
10 1-nazorat ishi p.24

II BOB Burchak

11 Burchak. Burchaklarni taqqoslash p.28
12 Burchaklarni o'lchash. Transportir p.30
13 Burchak turlari: to'g'ri, o'tkir va o'tmas burchaklar. Bissektrisa p.32
14 Qoshni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari p.34
15 Geometriyani o'rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog'liqligi p.36
16 Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar p.38
17 Teskarisini faraz qilib isbotlash usuli p.40
19 Bob bo'yicha takrorlash p.44
20 2-nazorat ishi p.46

III BOB III bob. Ko'pburchaklar va uchburchaklar

21 Siniq chiziq. Ko'pburchak p.52
22 Uchburchak. Uchburchaklarning turlari p.54
23 Uchburchakning muhim elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa p.56
24 Uchburchaklar tengligining birinchi (TBT # tomon-burchak-tomon) alomati p.58
25 Teng yonli uchburchakning xossalari p.60
26 Uchburchaklar tengligining ikkinchi (BTB # burchak-tomon-burchak) alomati p.62
27 Uchburchaklar tengligining uchinchi (TTT # tomon-tomon-tomon) alomati p.64
28 Kesma o'rta perpendikulyarining xossasi p.66
29 Amaliy mashg'ulot p.68
30 Bob bo'yicha takrorlash p.70
31 3-nazorat ishi p.73

IV BOB Parallel to'g'ri chiziqlar

32 To'g'ri chiziqlarning parallelligi p.78
33 Ikki to'g'ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar p.80
34 Ikki to'g'ri chiziqning parallellik alomatlari p.82
35 Ikki to'g'ri chiziqning parallellik alomatlari (davomi) p.84
36 Teskari teorema p.86
37 Ikki parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar p.88
38 Masalalar yechish p.90
39 Bob bo'yicha takrorlash p.92
40 4-nazorat ishi p.94

V BOB Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

41 Uchburchak ichki burchaklarining yig'indisi haqidagi teorema p.98
42 Uchburchak tashqi burchagining xossasi p.100
43 Masalalar yechish p.102
44 To'g'ri burchakli uchburchakning xossalari p.104
45 To'g'ri burchakli uchburchaklarning tenglik alomatlari p.106
46 Masalalar yechish p.108
47 Burchak bissektrisasining xossasi p.110
48 Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar p.112
49 Uchburchak tengsizligi p.114
50 Bob bo'yicha takrorlash p.116
51 5-nazorat ishi p.119

VI BOB Yasashga doir masalalar

52 Sirkul va chizg'ich yordamida yasashga doir masalalar p.124
53 Qiziqarli masala va boshqotirmalar p.126
54 Berilgan burchakka teng burchakni yasash p.128
55 Burchak bissektrisasini yasash p.130
56 Berilgan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq yasash. Kesmani teng ikkiga bo'lish p.132
57 Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko'ra yasash p.134
58 Masalalar yechish p.136
59 Bob bo'yicha takrorlash p.138
60 6-nazorat ishi p.140

VII BOB Takrorlash

61 Geometrik masalalarni yechish bosqichlari p.144
62 Hisoblashga doir masalalar p.146
63 Isbotlashga doir masalalar p.148
64-65 Takrorlashga doir topshiriq va masalalar p.150
66-68 Yakuniy nazorat ishi va xatolar ustida ishlash p.154