Geometriya 8

Geometriya 8

ISBN: 989943257948 Author: Rahimqoriyev A.A. Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB To‘rtburchaklar

1 Ko‘pburchak ichki va tashqi burchaklarining xossasi p.5
2 Parallelogramm va uning xossalari p.8
3 Paralellogrammning alomatlari p.11
4 To‘g‘ri to‘rtburchak va uning xossalari p.14
5-6 Romb va kvadratning xossalari p.16
7-8 Trapetsiya va uning xossalari p.19
9 Trapetsiya va uning xossalari p.23
10-11 Uchburchak o‘rta chizig‘ining xossasi. Trapetsiya o‘rta chizig‘ining xossasi p.26
12 Amaliy mashq va tatbiq p.29
13-14 1- nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.33
I 1 - test p.33

II BOB To‘g‘ri burchakli uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

15 O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi p.35
16 O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi (davomi) p.38
17 Pifagor teoremasi va uning turli isbotlari p.41
18 Pifagor teoremasiga teskari teorema p.44
19 Pifagor teoremasining ba’zi tatbiqlari p.47
20-21 Asosiy trigonometrik ayniyat va uning natijalari p.49
22 To‘ldiruvchi burchakning trigonometrik funksiyalari uchun formulalar p.52
23 30°, 45°, 60° li burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini hisoblash p.54
24 Trigonometrik funksiyalarning qiymatlari jadvali p.56
25 To‘g‘ri burchakli uchburchaklarni yechish p.58
26 To‘g‘ri burchakli uchburchaklarni yechish (davomi) p.60
27 To‘g‘ri burchakli uchburchaklarni yasash p.62
28 Amaliy mashq va tatbiq p.64
29-30 2- nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.67
II 2 - test p.67

III BOB Koordinatalar usuli. Vektorlar

31 Tekislikda nuqtaning koordinatalari. Kesma o‘rtasining koordinatalari p.69
32-33 Ikki nuqta orasidagi masofa. Aylana tenglamasi p.72
34 To‘g‘ri chiziq tenglamasi. Geometrik masalalar yechishning koordinatalar usuli p.75
35 Vektor tushunchasi. Vektorning uzunligi va yo‘nalishi p.78
36-37 Vektorlarni qo‘shish va ayirish p.81
38-39 Vektorni songa ko‘paytirish. Vektorning koordinatalari p.85
40 Koordinatalari bilan berilgan vektorlar ustida amallar p.90
41 Vektorning fizik va geometrik talqinlari. Geometrik masalalar yechishning vektor usuli p.93
42 Amaliy mashq va tatbiq p.96
43-44 3- nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.99
III 3 - test p.99

IV BOB Yuz

45 Yuz haqida tushuncha p.101
46-47 To‘g‘ri to‘rtburchak va parallelogrammning yuzi p.105
48 Uchburchakning yuzi p.110
49-50 Romb va trapetsiyaning yuzi p.114
51 Ko‘pburchakning yuzi p.119
52 Amaliy mashq va tatbiq p.122
53-54 4- nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.126
IV 4 - test p.126

V BOB Aylana

55 To‘g‘ri chiziq va aylananing o‘zaro joylashuvi. Aylanaga urinma va uning xossalari p.128
56 Ikki aylananing o‘zaro joylashuvi. Markaziy burchak va yoyning gradus o‘lchovi p.132
57 Aylanaga ichki chizilgan burchak p.135
58 Aylananing kesuvchilari hosil qilgan burchaklar p.138
59 Aylana vatari va diametrining xossalari p.142
60 Amaliy mashq va tatbiq p.144
61-62 5-nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.149
V 5 - test p.149

VI BOB Takrorlash

8 sinfda o'tilgan mavzularni takrorlash uchun mashqlar p.151
Yakuniy nazorat ishi. Xatolar ustida ishlash p.152
6 6 - Test p.152