Kimyo 8

Kimyo 8

ISBN: 9789943361089 Author: I.R.ASQAROV Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB 7- SINF KIMYO KURSINING ASOSIY TUSHUNCHALARINI TAKRORLASH

1 Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar p.5
2 Noorganik birikmalarning asosiy sinflari p.10

II BOB DAVRIY QONUN VA ELEMENTLAR DAVRIY SISTEMASI. ATOM TUZILISHI

3 Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi p.17
4 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari p.21
5 Kimyoviy elementlarning davriy qonuni p.25
6 Kimyoviy elementlar davriy sistemasi p.30
7 Atom yadrosi tarkibi p.32
8 Izotoplar. Izobarlar p.36
9 Atom elektron qavatlarining tuzilishi p.39
10 Energetik pog‘onachalar p.44
11 Kichik davr elementlarining atom tuzilishi p.46
12 Katta davr elementlarining atom tuzilishi p.49
13 Elementlarning davriy sistemadagi o‘rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy qonunning ahamiyati p.51

III BOB KIMYOVIY BOG‘LANISHLAR

14 Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyligi p.64
15 Kimyoviy bog‘lanish turlari. Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanish p.66
16 Ionli bog‘lanish p.71
17 Kristall panjaralar p.74
18 Elementlarning oksidlanish darajasi p.76
19 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari p.80
20 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish p.83

IV BOB METALLMASLAR

21 Metallmaslarning umumiy xossalari p.89
22 Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni. Atom tuzilishi. p.92
23 Xlor p.96
24 Vodorod xlorid p.100
25 Avogadro qonuni. Molyar hajm p.103
26 Ekvivalent qonuni p.111
27 Xlorid kislota p.116
28 Ftor, brom, yod p.121

V OLTINCHI GURUH BOSH GURUHCHASI ELEMENTLARIGA UMUMIY TAVSIF

29 Kislorod guruhchasi elementlari p.130
30 Oltingugurtning vodorodli birikmalari p.134
31 Oltingugurtning kislorodli birikmalari p.136
32 Sulfat kislota p.138
33 Kimyoviy reaksiyalarning tezligi p.141
34 Kimyoviy muvozanat p.144
35 Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish p.147

VI BOB AZOT GURUHCHASI

36 Azot p.157
37 Azotning vodorodli birikmalari p.159
38 Azotning kislorodli birikmalari p.164
39 Nitrat kislota p.165
40 Fosfor p.174
41 Fosforning kislorodli birikmalari p.177
42 Mineral o‘g‘itlar p.185
43 Eng muhim asosiy mineral o‘g‘itlar p.189
44 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati p.193