Kimyo 9

Kimyo 9

ISBN: 9789943072619 Author: I.R. Asqarov Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB 8-SINF KIMYO KURSINING ENG MUHIM MAVZULARINI TAKRORLASH

1 Elementlar davriy sistemasi va davriy qonuni p.5
2 Kimyoviy bog‘lanishning turlari: kovalent (qutbsiz va qutbli), ionli, metall bog‘lanishlar p.16

II BOB Elektrolitik disso tsiatsiy alanish nazariyas

3 Elektrolitlar va noelektrolitlar p.20
4 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishi p.24
5 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar dissotsiatsiyalanish darajasi p.26
6 Ion almashinish reaksiyalari p.29
7 Tuzlarning gidrolizi p.32

III BOB Metallmaslar. UGLEROD GURUHI

8 Uglerod guruhidagi elementlarning umumiy tavsif p.42
9 Uglerodning fizik va kimyoviy xossalari p.47
10 Uglerodning eng muhim birikmalari p.50
11 Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari p.53
12 Kremniy. Kremniyning davriy sistemadagi o‘rni va atom tuzilishi p.61
13 Kremniyning xossalari. Muhim birikmalari p.63
14 Silikat sanoati p.66

IV BOB METALLAR

15 Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi va ishlatilishi p.71
16 Qotishmalar p.74
17 Metallarning fizik va kimyoviy xossalari p.77
18 Metallar korroziyasi p.80
19 Elektroliz va uning amaliy ahamiyati p.85
20 Ishqoriy metallar p.97
21 Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim birikmalari p.100
22 Soda ishlab chiqarish p.105
23 Kalsiy va magniy p.109
24 Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari p.117
25 Aluminiy p.121
26 Aluminiy xossalari p.124
27 Aluminiy birikmalari. Ishlatilishi p.129
28 I guruh yonaki guruhcha metallarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari. Mis p.131
29 Kumush va oltin. Xossalari. Ishlatilishi p.137
30 II guruh yonaki guruhcha elementlarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari p.139
31 Xrom. Davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi va ayrim xossalari p.145
32 Xromning II, III, VI valentli birikmalari va xossalari p.147
33 Marganes. Davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Ayrim xossalari p.152
34 Temir p.158
35 Temirning eng muhim birikmalari. Ishlatilishi p.162
36 O‘zbekistonda metallurgiya. Cho‘yan ishlab chiqarish p.165
37 Po‘lat ishlab chiqarish p.168

V BOB Noorganik Kimyodan olgan bilimlarni umumlashtirish

38 Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari p.177
39 Atmosfera va gidrosferani muhofaza qilish p.180
40 Davriy qonun va elementlar davriy sistemasining ahamiyati p.185
41 Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati p.189