Geometriya 10 II-Qism

Geometriya 10 II-Qism

ISBN: 9789943505674 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

III - BOB Elementlar funksiyalar va tenglamalar

47-49 Munosabatlar va akslantirish. Funksiya p.7
50-51 Elementlar funksiyalarning monotonligi, eng katta va eng kichik qiymatlari haqida tushuncha p.11
52-54 Chiziqli va kvadratik modellar p.17
55 Davriy jarayonlar va ularni kuzatish p.25
56-58 y=sinx, y=cosx funksiyalar va ular yordamida modellashtirish p.33
59-61 Eng sodda trigonometrik tenglamalar p.41
62-64 Eng sodda trigonometrik tengsizliklar p.46
68 Grafiklarni almashtirish p.51
69-70 Parametrik ko'rinishda berilgan sodda funksiyalarning grafiklari p.53
71 Ko'rsatkichli funksiya va uning grafigi p.54
72-74 Bevosita yechiladigan ko'rsatkichli tengsizliklar p.56
75-78 Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya. Eng sodda logarifmik tenglama va tengsizliklar p.61
79-81 Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish p.69
III III Bobga doir mashqlar p.71

IV - BOB Kompleks sonlar

86-87 Kompleks sonlar va ular ustida amallar. Kompleks sonni tasvirlash p.78
88 r(cosf+isinf) va r*e^if (r>0, 0<f<=2p) Ko'rinishdagi kompleks sonlar p.81
89-90 Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarning ko'paytmasi va bo'linmasi p.83
91 Kompleks sondan kvadrat ildiz chiqarish p.86
IV IV Bobga doir mashqlar p.86

IV BO'LIM Fazoda to'g'ri chiziqlar va tekisliklarning parallelligi

10 Fazoda to'g'ri chiziqarning o'zaro joylashuvi p.103
11 Fazoda to'g'ri chiziqlar va tekislikning o'zaro joylashuvi p.107
12 Fazoda tekisliklarning o'zaro joylashuvi p.111
13 Fazoda parallel proyeksiya p.115
14 Amaliy mashq va tatbiqlar p.116

V BO'LIM Fazoda perpendikular to'g'ri chiziq va tekisliklar

15 Fazoda perpendikular to'g'ri chiziq va tekisliklar p.122
16 Fazoda perpendikular, og'ma va masofa p.127
17 Uch perpendikularlar haqida teorema p.131
18 Fazoda tekisliklarning perpendikularligi p.135
19 Fazoda ortogonal proyeksiya va undan texnika foydalanish p.138
20 Amaliy mashq va tatbiq p.140