Matematika 11 II qism

Matematika 11 II qism

ISBN: 9789943512733 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

II BOB Intagral va uning tadbiqlari

47-50 Aniq integralning tatbiqlari p.3
51 Taqribiy integrallash p.10
52-56 Masalalar yechish p.13

III BOB Ma'lumotlar tahlili. Ehtimollik

57-58 Kombinatorika masalalari p.27
59-60 Nyuton binomi p.33
61-64 Statistik ma’lumotlar. Statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari p.37
65-67 O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart chetlashish p.45
68-70 Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish p.57
71-73 Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida tushuncha p.68
74-77 Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarida tasvirlash p.78
78-80 Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish. Hodisalarning ehtimolligini hisoblash usullari p.83
81-85 Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha p.91

IV BOB Algebra va analiz asoslarini takrorlash

86-93 Algebra va analiz asoslarini takrorlashga oid mashqlar p.97