Matematika 5

Matematika 5

ISBN: 9789943979123 Author: Sh.A.Alimov Published: 2015 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Natural sonlar va shkalalar

1 Natural son tushunchasi. Natural sonlarning yozilishi va o‘qilishi (savollar) p.5
1 Natural son tushunchasi. Natural sonlarning yozilishi va o‘qilishi (mashqlar) p.5
2 Kesma. Kesmaning uzunligi. Uchburchak (savollar) p.11
2 Kesma. Kesmaning uzunligi. Uchburchak (mashqlar) p.11
3 Tekislik, to‘g‘ri chiziq va nur (savollar) p.17
3 Tekislik, to‘g‘ri chiziq va nur (mashqlar) p.17
4 Shkalalar va koordinatalar. Sonlar nur (savollar) p.20
4 Shkalalar va koordinatalar. Sonlar nur (mashqlar) p.20
5 Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik (savollar) p.28
5 Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik (mashqlar) p.28
6 Amaliy mashg‘ulot: Jadvallar va ma’lumotlar bilan ishlash p.32
6 Bilimingizni sinab ko‘ring! p.32
6 1- nazorat ishi namunasi p.32

II BOB Natural sonlarni qo‘shish va ayirish

7 Natural sonlarni qo‘shish va uning xossalari (savollar) p.36
7 Natural sonlarni qo‘shish va uning xossalari (mashqlar) p.36
8 Natural sonlarni ayirish va uning xossalari (savollar) p.41
8 Natural sonlarni ayirish va uning xossalari (mashqlar) p.41
8 2- nazorat ishi namunasi p.41
9 Sonli va harfli ifodalar (savollar) p.46
9 Sonli va harfli ifodalar (mashqlar) p.46
10 Qo‘shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi (savollar) p.48
10 Qo‘shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi (mashqlar) p.48
11 Tenglamalar (savollar) p.51
11 Tenglamalar (mashqlar) p.51
12 II Bobni takrorlashga doir masalalar p.57
12 Bilimingizni sinab ko‘ring! p.57
12 3- nazorat ishi namunasi p.57

III BOB Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish

13 Natural sonlarni ko'paytirish va uning xossalari (savollar) p.62
13 Natural sonlarni ko'paytirish va uning xossalari (mashqlar) p.62
14 Natural sonlarni bo'lish (savollar) p.67
14 Natural sonlarni bo'lish (mashqlar) p.67
15 Qoldiqli bo'lish (savollar) p.72
15 Qoldiqli bo'lish (mashqlar) p.72
15 4- nazorat ishi namunasi p.72
16 Ifodalarni soddalashtirish (savollar) p.75
16 Ifodalarni soddalashtirish (mashqlar) p.75
17 Natural sonlar ustida to'rt amalga doir masalalar yechish. Amallarni bajarish tartibi (savollar) p.81
17 Natural sonlar ustida to'rt amalga doir masalalar yechish. Amallarni bajarish tartibi (mashqlar) p.81
18 Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi (savollar) p.85
18 Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi (mashqlar) p.85
19 III Bobni takrorlashga doir masalalar p.88
19 Test p.88
19 5- nazorat ishi namunasi p.88

IV BOB Yuz va hajmlar

20 Formulalar (savollar) p.92
20 Formulalar (mashqlar) p.92
21 Yuz. To'g'ri to'rtburchak va kvadrat yuzi formulalari (savollar) p.95
21 Yuz. To'g'ri to'rtburchak va kvadrat yuzi formulalari (mashqlar) p.95
22 Yuz o'lchov birliklari (savollar) p.100
22 Yuz o'lchov birliklari (mashqlar) p.100
23 To'g'ri burchakli parallepiped va kub (savollar) p.103
23 To'g'ri burchakli parallepiped va kub (mashqlar) p.103
24 Hajm. Hajm o'lchov birliklari. To'g'ri burchakli parallelepiped hajmi (savollar) p.108
24 Hajm. Hajm o'lchov birliklari. To'g'ri burchakli parallelepiped hajmi (mashqlar) p.108
25 IV Bobni takrorlashga doir masalalar p.114
25 Bilimingizni sinab ko‘ring! p.114
25 6- nazorat ishi namunasi p.114

V BOB Oddiy kasrlar

26 Aylana va doira (savollar) p.117
26 Aylana va doira (mashqlar) p.117
27 Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha (savollar) p.119
27 Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha (mashqlar) p.119
28 Kasrlarni taqqoslang (savollar) p.124
28 Kasrlarni taqqoslang (mashqlar) p.124
29 To'gri va noto'gri kasrlar (savollar) p.128
29 To'gri va noto'gri kasrlar (mashqlar) p.128
29 7- nazorat ishi namunasi p.128
30 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish (savollar) p.131
30 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish (mashqlar) p.131
31 Bo'lish va kasrlar (savollar) p.136
31 Bo'lish va kasrlar (mashqlar) p.136
32 Aralash sonlar (savollar) p.139
32 Aralash sonlar (mashqlar) p.139
33 Aralash sonlarni qo'shish va ayirish (savollar) p.144
33 Aralash sonlarni qo'shish va ayirish (mashlar) p.144
34 V Bobni takrorlashga doir masalalar p.151
34 Bilimingizni sinab ko‘ring! p.151
34 8- nazorat ishi namunasi p.151

VI BOB O‘nli kasrlar

35 O'nli kasrlarning yozilishi va o'qilishi (savollar) p.155
35 O'nli kasrlarning yozilishi va o'qilishi (mashqlar) p.155
36 O'nli kasrlarni taqqoslash (savollar) p.160
36 O'nli kasrlarni taqqoslash (mashqlar) p.160
37 O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish (savollar) p.164
37 O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish (mashqlar) p.164
38 Sonning taqribiy qiymati. Sonlarni yaxlitlash (savollar) p.169
38 Sonning taqribiy qiymati. Sonlarni yaxlitlash (mashqlar) p.169
39 VI Bobni takrorlashga doir masalalar p.174
39 Bilimingizni sinab ko‘ring! p.174
39 9- nazorat ishi namunasi p.174

VII BOB O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish

40 O'nli kasrlarni natural songa ko'paytirish (savollar) p.177
40 O'nli kasrlarni natural songa ko'paytirish (mashqlar) p.177
41 O'nli kasrlarni natural songa bo'lish (savollar) p.181
41 O'nli kasrlarni natural songa bo'lish (mashqlar) p.181
41 10- nazorat ishi namunasi p.181
42 O'nli kasrlarni ko'paytirish (savollar) p.188
42 O'nli kasrlarni ko'paytirish (mashqlar) p.188
43 O'nli kasrni kasrga bo'lish (savollar) p.194
43 O'nli kasrni kasrga bo'lish (mashqlar) p.194
44 O'rta arifmetik (savollar) p.199
44 O'rta arifmetik (mashqlar) p.199
45 VII Bobni takrorlashga doir masalalar p.202
45 Bilimingizni sinab ko‘ring! Test p.202
45 11- nazorat ishi namunasi p.202

VIII BOB Foizlar

46 Foiz haqida tushuncha (savollar) p.206
46 Foiz haqida tushuncha (mashqlar) p.206
47 Foizga doir masalalar yechish (savollar) p.210
47 Foizga doir masalalar yechish (mashqlar) p.210
47 12- nazorat ishi namunasi p.210
48 Burchak. To'g'ri va yoyiq burchak (savollar) p.214
48 Burchak. To'g'ri va yoyiq burchak (mashqlar) p.214
49 Burchaklarni o'lchash. Transportir (savollar) p.218
49 Burchaklarni o'lchash. Transportir (mashqlar) p.218
50 Doiraviy diagrammalar va ularni qurish (savollar) p.222
50 Doiraviy diagrammalar va ularni qurish (mashqlar) p.222
51 VIII Bobni takrorlashga doir masalalar p.226
51 Bilimingizni sinab ko‘ring! Test p.226
51 13- nazorat ishi namunasi p.226

IX BOB Takrorlash

52 V Sinfda o'tilganlarni takrorlashga doir masalalar p.228
52 Bilimingizni sinab ko‘ring! Test p.228
52 Yakuniy nazorat ishi namunasi p.228