Matematika 6

Matematika 6

ISBN: 9789943220539 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I bob Natural sonlarning bo'linishi

1-2 Sonning bo'luvchilari va karralisi p.7
3-5 Sonlarning 10ga, 5ga va 2ga bo'linish belgilari p.12
6-7 Sonlarning 9 ga va 3 ga bo'linish belgilari p.14
10 Tub va murakkab sonlar p.17
11-12 Natural sonalrni tub ko'paytuvchilarga ajratish p.20
13-14 Eng katta umumiy bo'luvchi. O'zaro tub sonlar p.24
15-16 Eng kichik umumiy karrali (bo'linuvchi) p.28

II bob Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish

19-20 Kasrning asosiy xossasi p.32
21-23 Kasrlarni qisqartirish p.35
24-26 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish p.40
27-28 Har xil maxrajli kasrlarni taqqoslash p.44
31-33 Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish p.48
34-37 Aralash sonlarni qo'shish va ayirish p.53

III bob Oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lish

40-42 Oddiy kasrlarni va aralash sonlarni ko'paytirish p.62
43-45 Sonning qismini topish p.66
46-48 Ko'paytirishning taqsimot qonuni va uning tatbiqlari p.69
49-50 O'zaro teskari sonlar p.75
51-53 Oddiy kasrlarni bo'lish p.79
54 Qismiga ko'ra sonning o'zini topish p.83

IV bob Nisbat va proporsiya

57-58 Nisbat tushunchasi. Proporsiyalar p.90
59-61 Proporsiyaning asosiy xossasi p.95
62-64 Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari p.99
65-66 To'g'ri va teskari proporsional miqdorlar p.104
69-74 To'g'ri va teskari proporsional miqdorlarning tatbig'i p.110
75-78 Masshtab p.117

V bob Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar

81-83 Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha p.124
84-85 Koordinata to'g'ri chizig'i. Musbat va manfiy sonlarni son o'qishda tasvirlash p.129
86-88 Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli p.135
89-90 Sonlarni taqqoslash. Miqdorlarning o'zgarishi p.139

VI bob Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish

93-94 Koordinata to'g'ri chizig'i yordamida sonlarni qo'shish va ayirish p.146
95-97 Manfiy ishorali sonlarni qo'shish p.150
98-100 Har xil ishorali sonlarni qo'shish p.154
101-102 Sonlarni ayirish p.161

VII bob Musbat va manfiy sonlarni ko'paytirish va bo'lish

105-106 Sonlarni ko'paytirish p.166
107-109 Sonlarni bo'lish p.169
110-112 Ratsional sonlar haqida tushuncha. Ratsional sonlar ustida bajariladigan amallar xossalari p.174
113 Sodda hollarda natural sonlarning darajalari, qiymatlari ratsional son bo'lgan kvadrat ildizlarni hisoblash. Davriy kasr haqida tushuncha p.180

VIII bob Tenglamalarni yechish

116-117 Qavslarni ochish qoidasi. Koeffitsiyent p.183
118-119 Bir noma'lumli butun koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish p.189
120-121 Sodda hollarda bir nomalumli kasr koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish p.194

IX bob Ma'lumotlar

124-125 Jadvallar p.197
126-127 Diagrammalar p.201
128-129 Ma'lmotlar tahlili p.205
130-131 Kombinatorika elementlari p.206
132-133 Sodda kombinatorika qoidalari(ko'paytirish)ga oid amaliy masalalarni yechish p.207

X bob Geometrik material

136-138 Uchburchak, uning perimetri va turlari p.211
136-138 Uchburchakning yuzi p.214
145-146 Katakli qog'ozda yuzlarni hisoblash p.218
147-148 Katakli qog'ozda yuzlarni hisoblashga oid sodda masalalar p.220
150-152 Aylana uzunligi va doira yuzi p.223

Yakuniy takrorlash Yakuniy takrorlash

1. Yakuniy takrorlash p.227