Matematika Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar to'plami 1996-2007

Matematika Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar to'plami 1996-2007

ISBN: 0000000000000 Author: None Published: 2007 Kitobni yuklash

Mundarija

I-Bob Natural va butun sonlar

1.1.1 Boshlang'ich tushunchalar. Hisoblashga oid misollar p.2
1.1.2 Bo'linish belgilari p.3
1.1.3 Qoldiqli bo'lish p.4
1.1.4 Umumiy bo'luvchi va umumiy karrali. EKUK va EKUB p.5
1.1.5 Oxirgi raqam p.6
1.1.6 Butun sonlar p.7
1.2.1 Oddiy kasrlar p.7
1.2.2 Butun va kasr qismli sonlar p.11
1.2.3 O'nli kasrlar p.12
1.2.4 Cheksiz davriy o'nli kasrlar p.16
1.3.1 Ko'phadlarning standart shakli p.19
1.3.2 Qisqa ko'paytirish formulalari p.20
1.3.3 Ko'phadlarni ko'payruvchilarga ajratish p.21
1.3.4 Ayniyatlarni isbotlash. Ifodalarni soddalashtirish p.23
1.4.1 Ildizlarga oid formulalarning qo'llanishi p.28
1.4.2 Hisoblashga oid misollar p.30
1.4.3 Ifodalarni soddalashtirish p.33
1.4.4 n-darajali ildiz, Ratsional ko'rsatkichli daraja p.35
1.5.1 Chiziqli tenglamalar. Proportsiya p.40
1.5.2 Kvadrat tenglamalar p.42
1.5.3 Viet teoremasi p.43
1.5.4 Ratsional tenglamalar p.45
1.5.5 Parametrli chiziqli tenglamalar p.47
1.5.6 Parametrli kvadrat tenglamalar p.48
1.6.1 Chiziqli tenglamalar sistemasi p.54
1.6.2 Chiziqli va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi p.56
1.6.3 Ikkinchi va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi p.58
1.6.4 Parametrli tenglamalar sistemasi p.60
1.7.1 Chiziqli tengsizliklar p.62
1.7.2 Chiziqli tengsizliklar sistemasi p.62
1.7.3 Oraliqlar usuli p.65
1.7.4 Parametrli tengsizliklar p.72
1.7.5 Tengsizliklarni isbotlash p.73
1.8.1 Modulli ifodalar p.75
1.8.2 Modulli tenglamalar p.77
1.8.3 Modulli tengsizliklar p.79
1.8.4 Modulli tenglamalar va tengsizliklar sistemasi p.82
1.9.1 Irratsional tenglamalar p.82
1.9.2 Irratsional tengsizliklar p.87
1.10.1 Arifmetik progressiya p.90
1.10.2 Geometrik progressiya p.95
1.11.1 Sonlarga oid masalalar p.99
1.11.2 Prosentga oid masalalar p.109
1.11.3 Harakatga oid masalalar p.113
1.11.4 Ishga oid masalalar p.115
1.11.5 Aralashmaga oid masalalar p.116
1.12.1 Funktsiyalarning xossalari p.117
1.12.2 Chiziqli funktsiya p.119
1.12.3 Kvadrat funktsiya p.121
1.12.4 Aralash bo'lim p.125
1.12.5 Teskari funktsiya p.127
1.13.1 Ko'rsatkichli funktsiya va uning xossalari p.127
1.13.2 Ko'rsatkichli tenglamalar. p.128
1.13.3 Ko'rsatkichli tengsizliklar p.132
1.14.1 Logarifmik funktsiya va uning xossalari p.135
1.14.2 Logarifmik ifodalarni shakl almashtirish p.137
1.14.3 A Logarifmik tenglamalar. A. loga f(x) = b va loga (fx) = loga g(x) tenglamalar p.142
1.14.4 B a^logf(x) = g(x) tenglamalar p.143
1.14.4 C logb +- logc = logbc formulalarga oid tenglamalar p.144
1.14.4 D log ax by =y/x loga b formulaga oid tenglamalar p.144
1.14.4 E loga b = logc a / logc b xususan loga b =1/logb a p.145
1.14.4 F a^logb c = c^logb a p.145
1.14.4 G Kvadrat tenglamaga keltirilgan tenglamalar p.146
1.14.4 H Grafik usul p.147
1.14.4 Logarifmik tengsizliklar p.147

II-Bob Trigonometriya

2.1.1 Boshlang'ich tushunchalar p.152
2.1.2 Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari p.153
2.1.3 Keltirish formulalari p.155
2.1.4 Qo'shish formulalari p.157
2.1.5 Ikkilangan burchak formulalari p.159
2.1.6 Yig'indi va ayirmalar uchun formulalar p.163
2.1.7 Ko'paytma uchun formulalar p.164
2.1.8 Yarim burchak formulalari p.164
2.1.9 Arksinys, arkkosinys, arktangens va arkkotangens p.166
2.1.10 A Trigonometrik tenglamalar. A. Eng sodda trigonometrik tenglamalar p.170
2.1.10 B Qo'shish formulalari yordamida yechiladigan tenglamalar p.171
2.1.10 C Ko'paytmaga keltirilgan tenglamalar p.172
2.1.10 D Ko'paytma formulalari yordamida yechiladigan tenglamalar p.174
2.1.10 E Kvadrat tenglamaga yoki asinx+bcox=0, tenglamalarga keltirilgan tenglamalar p.174
2.1.10 F Darajasini tushirish formulalari yordamida echiladigan tenglamalar p.175
2.1.10 G 1) sin^m x =1 2) cos^n x = 1 tneglamalarga ajraydi p.176
2.1.10 H Quyidagi tenglamalarning aniqlanish sohasiga e'tibor bering p.177
1 Turli tenglamalar p.178
2.1.11 Trigonometrik tengsizliklar p.180
2.1.12 Aralash bo'lim p.184
2.1.13 A Trigonometrik funktsiyalar va ularning xossalari. A. Davri p.185
2.1.13 B Juft-toqligi p.186
2.1.13 C O'sish va kamayish oraliqlari p.187
2.1.13 D Eng katta va eng kichik qiymatlari. Aniqlanish va qiymatlar sohalari p.188
2.1.13 E -a^2+b^2 <= acosx + bsinx <= a^2+b^2 tengsizlik p.191
2.1.13 F Grafigi p.191
2.1.13 G Teskari trigonometrik funktsiyalar p.191
2.2.1 Yig'indi va ayirmaning hosilasi p.193
2.2.2 Ko'paytmaning xosilasi p.194
2.2.3 Bo'linmaning xosilasi p.195
2.2.4 Murakkab funktsiyaning xosilasi p.195
2.2.5 Funktsiyalar o'sish va kamayish oraliqlari p.198
2.2.6 Funktsiyalaning ekstremumlari p.201
2.2.7 Funktsiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari p.203
2.2.8 Urinmaning burchak koeffitsienti p.204
2.2.9 Urinmaning tenglamasi p.206
2.2.10 Hosilaning mexanik ma'nosi p.207
2.3 Maxsus yo'l bilan yechiladigan masalalar p.218
2.2.11 Boshlang’ich funksiya va integral p.208
2.2.12 Boshlang'ich funktsiyani topish qoidalari p.208
2.2.13 Aniq Integral p.212
2.2.14 Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi p.216

III-Bob Planimetriya

3.1 Burchaklar. Masofalar p.226
3.2 Parallel to'g'ri chiziqlar p.227
3.3.1 Perimetri, medianasi,bissektrisasi va balandligi. Uchburchakning o'rta chizig'i p.228
3.3.2 Burchaklari p.229
3.3.3 To'g'ri burchakli uchburchak p.231
3.3.4 Kosinuslar va sinuslar teoremasi p.233
3.3.5 Uchbuchak balandligining xossalari p.234
3.3.6 Uchburchak bissektrisasining xossalari p.235
3.3.7 Uchburchak medianasining xossalari p.236
3.3.8 Aralash bo'lim p.236
3.3.9 Uchburchakning yuzi p.237
3.3.10 Uchburchaklarning o'xshashligi p.240
3.4.1 To'rtburchak, to'g'ri to'rtburchak va kvadrat p.242
3.4.2 Romb p.245
3.4.3 Parallelogramm p.246
3.4.4 Trapetsiya p.249
3.5 Ko'pburchaklar p.252
3.6.1 Urinma, vatar,radius,diametr p.254
3.6.2 Aylananing uzunligi p.255
3.6.3 Aylana yoyining uzunligi p.255
3.6.4 Ichki chizilgan va markaziy burchaklar. Urinma va vatar orasidagi burchak p.256
3.6.5 Kesishuvchi vatarlar p.257
3.6.6 Urinma va kesuvchi p.258
3.6.7 Doiraning yuzi p.258
3.6.8 Doira sektori va segmentining yuzi p.258
3.7.1 Uchburchak va aylana p.260
3.7.2 Kvadrat va aylana p.265
3.7.3 To'g'ri to'rtburchak va aylana p.265
3.7.4 Romb va aylana p.266
3.7.5 Trapetsiya va aylana p.266
3.7.6 Ko'pburchak va aylana p.268
3.8 Koordinatalar sistemasi p.269
3.9.1 Vektorning koordinatalari p.271
3.9.2 Vektorning uzunligi p.273
3.9.3 Vektorlarning skalyar ko’paytmasi p.274
3.6.9 Aylana tenglamasi p.259
3.9.4 Ikki vektor orasidagi burchak p.276
3.9.5 Vektorlarning kollinearligi p.278

IV-Bob STREOMETRIYA

4.1 Fazoda to'g'ri chiziqlar va tekisliklar p.279
4.2.1 Kub p.282
4.2.2 Parallelepiped p.282
4.2.3 Prizma p.284
4.3.1 To’la sirtining yuzi p.285
Piramidaning hajmi p.287
Kesik piramida p.289
4.4.1 Silindr p.290
4.4.2 Konus. Konusning yon sirti, to’la sirti p.291
Konusning hajmi p.293
Kesik konus p.294
4.4.3 Shar va sfera p.294