Математикадан мисол ва масалалар туплами Олий укув йуртига кирувчилар учун

Математикадан мисол ва масалалар туплами Олий укув йуртига кирувчилар учун

ISBN: 9789943381667 Author: М.Усманов Published: 2015

Mundarija

1 - Булим ...

1 Натурал сонлар устида арифметик амаллар p.9
2 Натурал сонларни булиниш аломатлари. Натурал сонларни туб купайтувчиларга ажратиш ва булувчилар сонини аниклаш. Энг катта умумий булувчи ва энг кичик умумий каррали p.11
№1 Вариант №1 p.14
3 Оддий касрлар устида амаллар p.14
4 Унли касрларга доир мисоллар p.22
5 Оддий ва унли касрлар биргаликда бажариладиган амалларга доир мисоллар p.25
№1 Такрорлаш №1 p.27
6 Чексиз унли даврий касрлар p.28
7 Мусбат ва манфий сонлан устида амаллар p.29
№2 Вариант №2 p.31
8 Ифодаларни шакл алмаштириш p.33
9 Бир узгарувчи чизикли тенглама p.34
№2 Такрорлаш №2 p.37
10 Даража ва унинг хоссалари p.38
11 Бирхадлар p.41
12 Купхадларнинг йигиндиси ва айирмаси p.43
13 Купхад билан бирхаднинг купайтмаси p.44
14 Купхадни купайтувчиларга ажратиш p.45
15 Купхадларнинг купайтмаси p.46
№3 Вариант №3 p.50
16 Йигиндининг квадрати ва айирманинг квадрати p.52
17 Йигиндининг куби ва айирманинг куби p.55
18 Квадратлар айирмаси p.57
19 Кубларнинг йигиндиси ва айирмаси p.60
№3 Такрорлаш №3 p.61
20 Бутун ифодаларни шакл алмаштириш p.62

2 - Булим ...

21 Алгебраик касрлар устида амаллар p.64
№4 Вариант №4 p.69
22 Чизикли тенгламалар системаси p.70
№4 Такрорлаш №4 p.72
23 Чизикли функциялар p.73
24 Чизикли тенглама ва тенгламалар системасига доир масалалар p.76
№5 Вариант №5 p.81
25 Пропорция p.83
26 Процент p.87
27 Сонларга оид масалалар содда мушохада p.90
№5 Такрорлаш №5 p.92
28 Чизикли тенгсизликларни исотлаш ва улар устида арифметик амаллар p.94
29 Бир номалумли чизикли тенгсизликлар p.98
30 Бир номалумли тенгсизликлар системаси p.99
31 Соннинг модули. Модулли чизикли тенгламалар p.101
32 Модулли чизикли тенгсизликлар. Модулли чизикли функция графиги. p.104
№6 Вариант №6 p.105
33 Квадрат илдизлар p.105
34 Чала квадрат тенгламалар p.113
№6 Такрорлаш №6 p.114
35 Квадрат тенгламалар p.115
№7 Такрорлаш №7 p.118
36 Квадрат учхадларни купайтувчиларга ажратиш. Виет теоремаси p.119
37 Биквадрат тенгламалар. Квадрат тенгламага келтириб ечиладиган тенгламалар. p.123
№7 Вариант №7 p.125
38 Иккинчи даражали тенгламалар катнашган энг содда системалар p.126
№8 Такрорлаш №8 p.127
39 Квадрат функция p.129
№8 Вариант №8 p.132

3 - Булим ...

40 Квадрат тенгсизликлар p.139
41 Натурал сонлар устида амаллар (2-кисм) p.142
№9 Такрорлаш №9 p.143
42 Касрлар устида амаллар (2-кисм) p.144
№9 Вариант №9 p.144
43 Рационал курсаткичли даража p.146
44 Сонларни стандарт шакли p.155
№10 Такрорлаш №10 p.155
№10 Вариант №10 p.157
45 Параметрли чизикли тенгламалар p.158
46 Параметрли тенгламалар системаси p.159
47 Харакатга доир матнли масалалар p.161
№11 Такрорлаш №11 p.164
48 Ишга оид масалалар p.165
49 Аралашмага оид масалалар p.166
№11 Вариант №11 p.167
50 Функциянинг аникланиш сохаси. Функциянинг жуфтлиги ва токлиги p.173
№12 Такрорлаш №12 p.175
№12 Вариант №12 p.177
51 y=c/kx+b функция p.179
№13 Вариант №13 p.180
52 Даража катнашган тенгсизлик ва тенгламалар p.185
№14 Вариант №14 p.189

4 - Булим ...

53 Арифметик прогрессия p.195
№13 Такрорлаш №13 p.198
№15 Вариант №15 p.200
54 Арифметик прогрессия йигиндиси p.203
55 Геометрик прогрессия p.207
56 Геометрик прогрессия йигиндиси p.209
№14 Такрорлаш №14 p.212
57 Чексиз камаювчи геометрик прогрессия p.214
58 Курсаткичли функция p.215
59 Курсаткичли тенгламалар p.216
№15 Такрорлаш №15 p.219
60 Курсаткичли тенгсизликлар p.221
61 Курсаткичли тенглама ва тенгсизликларни график усулда ечиш p.222
№16 Вариант №16 p.222
62 Логарифм ва унинг хоссалари p.228
№16 Такрорлаш №16 p.231
63 Логарифмик шакл алмаштиришлар p.232
№17 Вариант №17 p.233
64 Логарифмик функция ва унинг графиги p.237
65 Логарифмик тенгламалар p.239
№17 Такрорлаш №17 p.246
66 Логарифмик тенгсизликлар p.247
№18 Вариант №18 p.251
67 Тескари функция p.252
68 Мураккаб тенглама ва тенгсизликлар. Мураккаб тенглама ва тенгсизликлар системаси p.253
№18 Такрорлаш №18 p.261
№19 Вариант №19 p.263

5 - Булим ...

69 Бурчакнинг радиан улчови. Нуктани координата боши атрофида айлантириш p.267
70 Бурчакнинг синуси, косинуси, тангенси ва котангенси p.268
71 Синус, косинус ва тангенс ишоралари p.269
№19 Такрорлаш №19 p.271
72 Айни бир бурчакнинг синуси, косинуси ва тангенси орасидаги муносабат p.272
№20 Вариант №20 p.274
73 Триганометрик айниятлар p.279
74 а ва - а бурчакларнинг синуси, косинуси, тангенси ва котангенси p.280
№20 Такрорлаш №20 p.281
75 Кушиш формулалари p.283
76 Иккиланган бурчакнинг синуси, косинси ва тангенси p.285
№21 Вариант №21 p.286
77 Келтириш формулалари p.290
№21 Такрорлаш №21 p.294
78 Синуслар йигиндиси ва айирмаси. Косинуслар йигиндиси ва айирмаси p.296
79 Купайтма формулалари p.298
80 Ярим бурчак формулалари p.298
№22 Такрорлаш №22 p.299
№22 Вариант №22 p.300
№23 Вариант №23 p.305
81 cosx = a тенглама p.308
82 sin x = a тенглама p.309
83 tgx = a тенглама p.311
№23 Такрорлаш №23 p.312
№24 Вариант №24 p.314
84 Триганаметрик тенгламаларни ечиш p.317
85 Триганметрик тенгламаларни берилган ораликдаги ечимлари p.320
№24 Такрорлаш №24 p.322
86 Триганометрик тенгсизликлар p.323
№25 Вариант №25 p.326
87 Триганометрик тенгсизликларни берилган ораликдаги ечимлари p.330
№26 Вариант №26 p.331
88 Арксинус, арккосинус, арктангенс ва арккотангенс p.332
№27 Вариант №27 p.335
№28 Вариант №28 p.342
89 Триганометрик функцияларнинг аникланиш сохаси ва кийматлар туплами p.348
№25 Такрорлаш №25 p.350
90 Триганометрик функцияларнинг жуфтлиги, токлиги ва даврийлиги p.351
№29 Вариант №29 p.353
91 y=cosx функция, унинг хоссалари ва графиги. p.358
92 y=sinx функция, унинг хоссалари ва графиги p.359
№26 Такрорлаш №26 p.360
№30 Вариант №30 p.362
93 y=tgx ва y=ctgx функция, унинг хоссалари ва графиги p.364
№31 Вариант №31 p.366
№32 Вариант №32 p.375
№33 Вариант №33 p.380
94 Мураккаб триганометрия p.383
№34 Вариант №34 p.387

6 - Булим ...

№35 Вариант №35 p.390
№36 Вариант №36 p.396
№37 Вариант №37 p.402
№38 Вариант №38 p.408
№39 Вариант №39 p.415
№40 Вариант №40 p.421
№41 Вариант №41 p.427
№42 Вариант №42 p.433

7 - Булим ...

95 Хосила. Даражали функциянинг хосиласи p.439
№27 Такрорлаш №27 p.439
96 Дифференциаллаш коидалари p.441
97 Бази элементар функцияларнинг хосилалари p.443
98 Мураккаб функциянинг хосиласи p.445
№28 Такрорлаш №28 p.447
99 Хосиланинг физик маноси p.449
№43 Вариант №43 p.450
№44 Вариант №44 p.454
100 Хосиланинг геометрик маноси p.456
№45 Вариант №45 p.458
101 Функциянинг усиши ва камайиши p.462
№29 Такрорлаш №29 p.462
№46 Вариант №46 p.464
102 Функциянинг экстремумлари p.468
103 Хосиланинг функция графикларини ясашда кулланилиши p.469
№30 Такрорлаш №30 p.470
104 Функциянинг энг катта ва энг кичик киймати p.472
№47 Вариант №47 p.473
№48 Вариант №48 p.479
105 Бошлангич функция p.481
№49 Вариант №49 p.484
106 Интеграл p.488
107 Юзаларни интеграллар ёрдамида хисоблаш p.490
№31 Такрорлаш №31 p.493
№50 Вариант №50 p.497
№51 Вариант №51 p.506
№52 Вариант №52 p.511
№53 Вариант №53 p.515
№54 Вариант №54 p.521
№55 Вариант №55 p.523
№56 Вариант №56 p.525
№57 Вариант №57 p.528
№58 Вариант №58 p.531
№59 Вариант №59 p.532
№60 Вариант №60 p.535
№61 Вариант №61 p.537
№62 Вариант №62 p.539
№63 Вариант №63 p.541
№64 Вариант №64 p.544
№65 Вариант №65 p.546
№66 Вариант №66 p.548
№67 Вариант №67 p.550
№68 Вариант №68 p.552
№69 Вариант №69 p.554
№70 Вариант №70 p.556
№71 Вариант №71 p.558
№72 Вариант №72 p.560