Odam va uning salomatligi 8

Odam va uning salomatligi 8

ISBN: 9789943574908 Author: O.Mavlonov Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Odam organizmi to'g'risida umumiy ma'lumot

2 ODam organizimning hujayraviy tuzilishi p.9
3 Hujayra va organizmning hayotiy xossalari p.12
4 To'qimalar, organlar va organizm p.14

II BOB Organizm funksiyasining boshqarilishi, sekretsiya bezlari

5 Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi p.17
6 Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez p.19
7 Qalqonoldi, gipofiz,ayrisimon bez,ularning tuzulishi va funksiyasi p.22
8 Oshqozonosti va jinsiy bezlar, sekretsiya, bezlari ishining boshqarilishi p.24

III BOB Tayanch-harakatlanish sistemasi

9 Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi,funksiyasi va ahamiyati p.27
10 Suyaklarning tuzilishi va o'sishi p.31
11 Suyaklar shikastlanganida birinchi yordam ko'rsatish p.33
12 Muskullar p.36
13 Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi p.40

IV BOB Qon

14 Qon va uning vazifasi p.44
15 Qonning kimoviy tarkibi p.47
16 Eritrotsitlar p.49
17 Leykotsitlar p.52

V BOB Qon aylanish sistemasi

18 Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi p.55
19 Qon tomirlari, qon aylanish doirasi p.58
20 Qonning qon tomirlari bo'ylab oqishi p.61
21 Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi p.64
22 Tomirladan qon kelganida birinchi, yordam ko'rsatish p.67

VI BOB Nafas olish sistemasi

23 Nafas olish organlarining tuzilishi p.70
24 O'pkalar va to'qimalarda gazlar almashinuvi p.74
25 Nafas olishning boshqarilishi, nafas olish organlari kasalliklari p.77

VII BOB Ovqat hazm qilish sistemasi

26 Ovqat hazm qilish sistemasi organlari p.82
27 Ovqat hazm qilish sistemasi organlarining tuzilishi va funksiyasi p.85
28 Ovqat hazm qilishning boshqarilishi p.88
29 Oshqozon-ichak kasalliklari va ularning oldini olish p.90

VIII BOB Moddalar va energiya almashinuvi

30 Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati p.95
31 Oqsillar, karbonsuvlar va yog'lar almashinuvi p.97
32 Vitaminlar va ularning ahamiyati p.100
33 Organizmda energiya safri p.103

IX BOB Teri va siydik ayirish sistemasi

34 terining tuzilishi va funksiyasi p.109
35 Ter bezlari va teri hosilalari p.111
36 Teri gigiyenasi,teri shikastlanganda birinchi yordam korsatish p.113
37 Siydik ajratish organlarining tuzilishi p.115
38 siydik ajratish organlarining funksiyasi p.119

X BOB Nerv sistemasi

39 Nerv sistemasining tuzilishi p.122
40 Nerv sistemasining funksiyasi p.127
41 Orqa miyaning tuzilishi va funksiyasi p.127
42 Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi p.130
43 Bosh miya katta yarimsharlarining tuzilishi p.133
44 Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish p.136

XI BOB Oliy nerv faoliyati

45 Oliy nerv faoliyati, shartli va shartsiz reflekslar p.139
46 Shartli reflekslarning hosil bo'lishi va tormozlanishi p.141
47 Aql-idrok,lafakkur,so'z va nutq p.144
48 Hissiyot va uning boshqarilishi p.146
49 Xotira p.150
50 Uyqu va uning ahamiyati p.152
51 Nerv faoliyati tiplari,nerv sistemasi gigienasi p.154

XII BOB Sezgi organlari

52 Sezgi organlarining ahamiyati p.157
53 Ko'rish analizatorlari p.159
54 Ko'rish organlarining funksiyasi p.162
55 Eshitish organlarining tuzilishi, eshitish gigiyenasi p.165
56 Muvozanat saqlash, muskul sezish va tuyg'u organlari p.168
57 Hid bilish va ta'm bilish organlari p.171

XIII BOB Ko'payish va rivojlanish, odamning biologik va ijtimoy tabiati

58 Ko'payish organlari p.175
59 Urug'lanish va homilaning rivojlanishi p.176
60 Bolaning o'sihi va rivojlanishi p.178
61 Odamning biologik o'zgarishi va ijtimoiy tabiati p.181