Ozbekiston tarixi 10

Ozbekiston tarixi 10

ISBN: 9789943500877 Author: Qahramon Rajabov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Turkiston o'lkasida sovet hokimiyatining o'rnatilishi hamda o'zbek xalqining mustaqillik uchun kurashi (1917 - 1924-yillar)

1 Turkiston o'lkasi 1917-yil fevral - oktyabr oralig'ida p.5
2 Turkistonda sovet hokimiyatining majburiy tarzda o'rnatilishi hamda bolsheviklar diktaturasi p.11
3 Turkiston Muxtoriyati - tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida yangi bosqich p.14
4 Turkiston o'lkasida sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiyot sohasidagi o'zgarishlar p.20
5 Turkiston ASSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatlar p.25
6 Buxoro amirligida islohatlar uchun kurash hamda qizil armiya tomonidan amir hokimiyatining ag'darilishi. BXSRing tashkil topishi faoliyati p.31
7 Xiva xonligida ahvol hamda xon hokimiyatining ag'darilishi. XXSRning tuzilishi va turli islohatlar p.37
8 BXSR va XXSRda qizil islohatlar p.42
9 O'rta Osiyo respublikalarida o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari p.48

II BOB Sovet hokimiyatining O'zbekistonda yuritgan siyosati (1925 - 1939-yillar )

10 O'zbekiston SSRning tashkil topishi p.55
11 O'zbekistonda qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish siyosati hamda quloqlarning surgun qilinishi p.61
12 O'zbekistonda industrlashtirish siyosatining amalga oshirilishi va kadrlar masalasi p.67
13 O'zbek xotin-qizlarning ozodlikka chiqarish jarayoni muammolar p.71
14 O'zbekistonda sovet hokimiyati yuritgan madaniy siyosat p.75
15 Sovet hokimiyatining O'zbekistondagi qatag'onlik siyosati: uning mohiyati va oqibatlari p.80

III BOB O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi yillarida (1939 - 1945-yillar)

16 Ikkinchi jahon urushining boshlanishi hamda O'zbekistonning urush girdobiga tortilishi p.87
17 O'zbekiston sanoati va qishloq xo'jaligi front xizmatida p.91
18 O'zbekistonliklarning frontdagi jasorati va qahramonliklari p.95
19 O'zbekiston fani va madaniyati - g'alaba uchun xizmatda p.101

IV BOB O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va rivojlanish muammolari (1945 - 1959-yillar)

20 O'zbekiston xalq xo'jaligining urushdan keyingi ahvoli p.105
21 Ziyolilarning qatag'on qilinishi va sovet jamiyatida shaxsga sig'inishning fosh qilinishi p.108
22 O'zbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi p.112

V BOB O'zbekiston barqaror taraqqiyot davrida (1959 - 1983-yillar)

23 O'zbekistonning siyosiy hayotidagi o'zgarishlar hamda sovetlarning partiya organlarida qaramligi p.116
24 O'zbekistonda yoqilg'i va tog'kon sanoatning vujudga keltirilishi hamda aholi milliy tarkibdagi o'zgarishar p.120
25 O'zbekistonda ekologik vaziyatning og'irlashuvi va Orol fojiasi p.132

VI BOB O'zbekistonda sovet hokimiyatining inqirozi va mustaqillik uchun harakatlar (1984 - 1991-yillar)

26 O'zbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari p.128
27 Qayta qurish siyosati va uning inqirozi. Farg'ona fojialari p.131
28 O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida p.135