Umumiy kimyo 11

Umumiy kimyo 11

ISBN: 9789943529168 Author: S.Masharipov Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Atom va molekulalarning tuzilishi haqida tushunchalar. Davriy qonun

1 Atom tuzilishi p.4
2 Davriy qonun. D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi p.11
3 Atom tarkibi. Yadro reaksiyalari p.16
4 Kimyoviy bog'lanish turlari. Kristall panjaralar p.23

II BOB Modda miqdori

5 Modda miqdori p.31
6 Avogadro qonuni. Gazlar aralashmasi p.34
7 Ekvivalent p.39
8 Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi p.45

III BOB Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Dissotsiyalanish. Gidroliz

9 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar haqida tushuncha p.51
10 Dissotsiatsiyalanish darajasi. Qisqa va to'liq ionli tenglamalar p.54
11 Tuzlarning gidrolizi va undagi eritma muhiti p.58

IV BOB Eritma

12 Eritma haqida tushuncha p.62
13 Eruvchanlik p.65
14 Eruvchanlik mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi p.70
15 Eritma konsentratsiyasi va uni ifodalash usullari. Foiz konsentratsiya p.73
16 Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi p.77
17 Foiz konsentratsiya, eritma massasi, hajmi va orasidagi bog'lanish p.84
18 Molyar konsentratsiya p.85
19 Normal konsentratsiya p.88
20 Foiz va molyar konsentratsiya o'rtasidagi bog'lanish p.92
21 Foiz va normal konsentratsiya o'rtasidagi bog'lanish p.94

V BOB Reaksiya tezligi

22 Reaksiya tezligi haqida tushuncha p.98
23 Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning ta'siri.Katalizator haqida tushuncha p.104
24 Tezlik mavzusi bo'yicha masalalar va ularning yechimlari p.109

VI BOB Kimyoviy muvozanat

25 Qaytar va qaytmas reaksiyalar. Kimoviy muvozanat p.112
26 Kimoviy muvozanat va unga ta'sir etuvchi omillar p.116
27 Kimoviy muvozanat mavzusiga oid masalalar va ularning yechimi p.121

VII BOB Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari

28 Oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirish p.127
29 Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog'liqligi p.132
30 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida moddalarning ekvivalent og'irliklarni aniqlash p.135

VIII BOB Elektroliz

31 Elektroliz tushunchasi. Eritma va suyuqlanma elektrolizi p.139
32 Elektroliz qonunlarni p.144
33 Elektroliz mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi p.149